Rekisteri- ja evästeseloste

Kokoomuksen piirisivujen rekisteri-, eväste- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.06.2018. Viimeisin muutos 29.06.2018.

  1. Rekisterinpitäjä

Kansallinen Kokoomus rp, Kansakoulukuja 3 A, 00100 Helsinki

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heikki Ketola, heikki.ketola@kokoomus.fi, +358 207 488 418

  1. Rekisterin nimi

Kokoomuspiirit -evästeseloste

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttämällä kokoomuspiirit.fi-verkkosivua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän dokumentin mukaisesti. Kokoomuspiirit verkkosivuja ovat seuraavat sivut: www.helsinginkokoomus.fi, www.hameenkokoomus.fi, www.kaakkois-suomenkokoomus.fi, www.kainuunkokoomus.fi, www.keski-suomenkokoomus.fi,  www.lapinkokoomus.fi, www.pirkanmaankokoomus.fi, www.pohjanmaankokoomus.fi, www.pohjois-pohjanmaankokoomus.fi, www.savo-karjalankokoomus.fi, www.satakunnankokoomus.fi, www.varsinaissuomenkokoomus.fi

  1. Rekisterin tietosisältö

Kokoomuspiirit -verkkosivut keräävät käyttäjistä tietoja, jotta sisältöä voitaisi paremmin kohdistaa käyttäjille ja jotta sivustoa voitaisi kehittää käytettävyydeltään entistä paremmaksi. Kerättäviä tietoja ovat mm. evästeisiin perustuva selaushistoria, Facebook-pikseli sekä käyttäjän toiminnot sivulla.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa (esimerkiksi kyselyiden tulokset). Vastaamalla kyselyihin hyväksyt tulosten julkaisun.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa Kansallinen Kokoomus rp:n sisällä, sekä puolueen yhtiöille (Suomen Kansallismedia Oy ja Kansalliskustannus Oy)

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).